SESJA RADY MIEJSKIEJ

2008-11-21

W środę, 26 listopada o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na XXIX sesję w grudniu br.

V. Informacja na temat możliwości wprowadzenia dostarczania dokumentów dla radnych w formie elektronicznej.

VI. Zapytania i wolne wnioski.

VII. Inwestycje gminne - stan realizacji i zamierzenia w tym zakresie.

VIII. Sprawozdanie z pracy Komisji Inwestycji i Budżetu Rady Miejskiej w Pyskowicach.

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pyskowice

2) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice

3) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

4) udziału Gminy Pyskowice w projekcie „Sieć doradczo-szkoleniowa dla podmiotów ekonomii społecznej" realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

5) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pyskowice przyjętych w Uchwale Nr XIV/123/07 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 listopada 2007r.

6) zmiany Uchwały Nr XXXIX/363/06 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Pyskowice oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

7) dokonania zmian budżetu miasta na 2008r.

X. Sprawy organizacyjne.

XI. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach