SESJA RADY MIEJSKIEJ

2008-12-22

We wtorek, 30 grudnia o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja na temat aktualnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Pyskowicach oraz planowanych zmian.

V. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na XXIX sesję w styczniu 2009 r.

VI. Zapytania i wolne wnioski.

VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2009 r.

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii Komisji Inwestycji i Budżetu,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

d) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii:

- Komisji Inwestycji i Budżetu,

- Regionalnej Izby Obrachunkowej,

e) odczytanie poprawek wnoszonych przez Burmistrza Miasta,

f) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta dotyczącego nieuwzględnionych wniosków Komisji Inwestycji i Budżetu,

g) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej oraz głosowanie zbilansowanych wniosków: stałych komisji Rady Miejskiej, radnych, klubów radnych nieuwzględnionych w poprawkach Burmistrza Miasta, o których mowa w pkt „e", a zgłaszanych w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej w trybie przewidzianym w § 5 procedury uchwalania budżetu,

h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały Rady Miejskiej nr IX/79/07 z 27 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, nieruchomości położonych na terenie Gminy Pyskowice w ramach zasady de minimis
2) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do trzech lat
3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej - działki nr 878/43 o pow. 0,0590 ha położonej w Pyskowicach w głębi ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego objętej KW 85469
4) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Pyskowice nieruchomości - działki nr 511/35 o powierzchni 0,0029 ha położonej w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich
5) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2009
IX. Sprawy organizacyjne.
X. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.