SESJA RADY MIEJSKIEJ

2009-03-20

W środę, 25 marca o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Ograniczenie transportu ciężkiego w południowej dzielnicy miasta Pyskowice - dyskusja.

VII. Pomoc społeczna - potrzeby a możliwości gminy. Sposób realizacji zadań własnych

i zleconych.

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Gliwicach na lata 2009 - 2011

2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Pyskowice

3) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia

4) zmiany uchwały nr XXVIII/277/05 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród

5) ustalenia granic obwodów głosowania na terenie miasta Pyskowice

6) utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach i ustalenia siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.

7) przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

8) wyrażenia woli oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację przez Gminę Pyskowice projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3. Promocja kultury Priorytet IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

IX. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.