SESJA RADY MIEJSKIEJ

2009-06-12
W środę, 17 czerwca o godzinie 15.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach, a następnie o godzinie 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.
Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Wręczenie nagród uczniom - laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2008/2009.
IV. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
V. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
VI. Zapytania i wolne wnioski.
VII. Stan przygotowania szkół podstawowych do realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci 6-cio letnie.
VIII. Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XLV/423/06 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 września 2006r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na ograniczenie niskiej emisji na terenie Pyskowic., sposobu kontroli wykonywania zadania (druk nr 272, przekazano do skrytki radnego 4.06.2009 r.);
2) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 271, przekazano do skrytki radnego 4.06.2009 r.);
3) opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyskowice (druk nr 273, przekazano do skrytki radnego 10.06.2009 r.);
4) zmiany Uchwały nr XXIX/292/05 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom zamieszkałym w Pyskowicach pomocy materialnej o charakterze socjalnym (druk nr 274, przekazano do skrytki radnego 10.06.2009 r.);
5) dokonania zmian budżetu miasta na 2009 r. ( druk nr 275, przekazano do teczki radnego 10.06.2009 r.);
6) w sprawie przyjęcia do wiadomości projektów kart inwentaryzacyjnych o numerach od I/758 do I/762 mienia komunalnego gminy Pyskowice (druk nr 270, przekazano do skrytki radnego 2.06.2009 r.);
X. Sprawy organizacyjne.
XI. Zamknięcie XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.