SESJA RADY MIEJSKIEJ

2009-08-21

W środę, 26 sierpnia o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Centrum Zarządzania Kryzysowego - działania podjęte w celu realizacji zadania, koszty funkcjonowania.

VII. Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyskowice (druk nr 278, przekazano do skrytki radnego 3.08.2009 r.);

2) wyrażenia opinii o lokalizacji w Pyskowicach przy ul. Hutniczej 4 salonu gier na automatach (druk nr 283, przekazano do skrytki radnego 6.08.2009 r.);

3) przystąpienia do Projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" zgłaszanego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego, jak też na utrzymanie trwałości Projektu (druk nr 282, przekazano do skrytki radnego 6.08.2009 r.);

4) wyrażenia zgody na darowiznę udziału w prawie własności nieruchomości położonej na terenie Miasta Zabrze (druk nr 279, przekazano do skrytki radnego 3.08.2009 r.);

5) wyrażenia zgody na nabycie udziałów w wysokości 12/60 części w nieruchomości KW NR 8819 z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości (druk nr 281, przekazano do skrytki radnego 5.08.2009 r.);

6) zmiany uchwały Nr XXXIV/266/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia

29 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Miasta Pyskowice na rok 2009 (druk nr 288, przekazano do skrytki radnego 20.08.2009 r.);

7) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację projektu: "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego" (druk nr 289, przekazano do skrytki radnego 20.08.2009 r.);

8) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice (druk nr 290, przekazano do skrytki radnego 20.08.2009 r.);

9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru obejmującego tereny położone po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 901 (ul. Poznańska) po północnej stronie byłej linii PKP do granicy administracyjnej Gminy Pyskowice w rejonie Sroczej Góry (druk nr 291, przekazano do skrytki radnego 20.08.2009 r.);

10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru obejmującego tereny położone po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 901 (ul. Poznańska) po północnej stronie byłej linii PKP do granicy administracyjnej Gminy Pyskowice w rejonie Sroczej Góry (druk nr 292, przekazano do skrytki radnego 20.08.2009 r.);

11) nadania nazw drogom wewnętrznym w Pyskowicach w rejonie obrębu Mikuszowina (druk nr 280, przekazano do skrytki radnego 3.08.2009 r.);

12) wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (druk nr 277, przekazano do skrytki radnego 23.07.2009 r.);

13) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację projektu:

„PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej" (druk nr 285, przekazano do skrytki radnego 13.08.2009 r.);

14) przyjęcia do wiadomości projektów kart inwentaryzacyjnych o numerach I/763 oraz I/764 mienia komunalnego Gminy Pyskowice (druk nr 284, przekazano do skrytki radnego 10.08.2009 r.);

15) procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr 276, przekazano do skrytki radnego 16.07.2009 r.);

16) dokonania zmian budżetu miasta na 2009 r. (druk nr 286, przekazano do skrytki radnego 18.08.2009 r.);

17) dokonania zmian budżetu miasta na 2009 r. (druk nr 287, przekazano do skrytki radnego 20.08.2009 r.);

IX. Sprawy organizacyjne.

X. Zamknięcie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.