SESJA RADY MIEJSKIEJ

2009-09-18

W środę, 23 września o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia woli na realizację przez Gminę Pyskowice projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IX Działania 9.5 Poddziałania - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013

2) zwolnienia z obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Pyskowicach przy ul. Piaskowej i wyrażenia zgody na zawarcie tej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony

3) zmiany uchwały nr III/45/02 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

4) zmiany uchwały Nr XXXVII/283/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia

26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/266/09 Rady Miejskiej

w Pyskowicach z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Miasta Pyskowice na rok 2009

5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Pyskowice - Południe

6) uchylenia uchwały Nr XXXVII/288/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Pyskowicach w rejonie obrębu Mikuszowina

7) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Pyskowicach
w głębi ul. Sienkiewicza
8) wyrażenia zgody na nabycie udziałów w wysokości 12/60 części w nieruchomości KW NR 8819 z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości
9) wyrażenia zgody na nabycie udziałów w wysokości 9/300 części w nieruchomości KW NR 8819 z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości
10) dokonania zmian budżetu miasta na 2009 r.
VIII. Sprawy organizacyjne.
IX. Zamknięcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.