SESJA RADY MIEJSKIEJ

2009-12-15

W poniedziałek, 21 grudnia o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Informacja na temat stanu przygotowań do obchodów jubileuszu 750 - lecia miasta.

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na odstąpienie przez Burmistrza Miasta od dochodzenia zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pyskowicach przy ul. Szopena 7/I/7 (druk nr 326, przekazano do skrytki radnego 7.12.2009 r.);

2) zmiany uchwały nr XXIV/188/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie przez Burmistrza Miasta od dochodzenia zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pyskowicach przy

ul. Strzelców Bytomskich 8/III/5 (druk nr 327, przekazano do skrytki radnego 7.12.2009 r.);

3) wyrażenia zgody na nabycie udziałów w wysokości 9/300 części w nieruchomości z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości (druk nr 328, przekazano do skrytki radnego 9.12.2009 r.);

4) przyjęcia do wiadomości projektów kart inwentaryzacyjnych o numerach I/765 oraz I/774 mienia komunlanego Gminy Pyskowice (druk nr 323, przekazano do skrytki radnego 2.12.2009 r.);

5) wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pyskowice (druk nr 324, przekazano do skrytki radnego 3.12.2009 r.

6) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2010 ( druk nr 325, przekazano do skrytki radnego 7.12.2009 r.)

VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2010 rok (druk nr 319, przekazano do skrytki radnego17.11.2009 r.) :

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

2) odczytanie opinii Komisji Inwestycji i Budżetu,

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

4) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii:

- Komisji Inwestycji i Budżetu,

- Regionalnej Izby Obrachunkowej

5) odczytanie poprawek wnoszonych przez Burmistrza Miasta,

6) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta dotyczącego nieuwzględnionych

wniosków Komisji Inwestycji i Budżetu,

7) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej oraz głosowanie zbilansowanych wniosków: stałych komisji Rady Miejskiej, radnych, klubów radnych nieuwzględnionych w poprawkach Burmistrza Miasta o których mowa w punkcie 5, a zgłaszanych w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej w trybie przewidzianym w § 3 procedury uchwalania budżetu

8) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

IX. Sprawy organizacyjne.

X. Zamknięcie XLI sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.