SESJA RADY MIEJSKIEJ

2010-03-01

W środę, 3 marca o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.
IV. Przedstawienie projektów logo miasta Pyskowice.
V. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
VI. Zapytania i wolne wnioski.
VII. System ciepłowniczy w gminie - stan obecny, plany na przyszłość.
VIII. Stan oświetlenia w mieście - zmiany w latach 2006-2010, plany na najbliższe lata.
IX. Informacja o stanie przygotowań do obchodów jubileuszu 750-lecia miasta
X. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcie „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pyskowice" (druk nr 334, przekazano do skrytki radnego 18.02.2010 r.)
2) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pyskowice, wprowadzonych zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Nr 123 z 2006r. poz. 858 z późn. zm.) (druk nr 336, przekazano do skrytki radnego 24.02.2010 r.)
3) wyrażenia zgody na nabycie działki nr 591/11 o powierzchni 0,0784 ha i działki nr 600/5 o pow. 0,0938 z przeznaczeniem na gminną drogę publiczną. (druk nr 331, przekazano do skrytki radnego 11.02.2010 r.)
4) wyrażenia zgody na nabycie działki nr 585/12 o powierzchni 0,1406 ha z przeznaczeniem na gminna drogę publiczną (druk nr 332, przekazano do skrytki radnego 11.02.2010 r.)
5) udzielenia przez Burmistrza Miasta bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych (druk nr 335, przekazano do skrytki radnego 24.02.2010 r.)
6) wyrażenia zgody na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Pyskowicach" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (druk nr 337, przekazano do skrytki radnego 24.02.2010 r.)
7) dokonania zmian budżetu miasta na 2010 r. (druk nr 333, przekazano do skrytki radnego 18.02.2010 r.)
XI. Sprawy organizacyjne.
XII. Zamknięcie XLIV sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.