SESJA RADY MIEJSKIEJ

2010-08-20

W środę, 25 sierpnia o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XLVIII i XLIX sesji Rady Miejskiej.

IV. Wręczenie nagród laureatom konkursu na najładniejszy balkon/okno lub ogródek w naszym mieście.

V. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

VI. Zapytania i wolne wnioski.

VII. Omówienie zjawisk patologii społecznej występującej w naszym mieście - działania podejmowane w celu jej ograniczenia ze szczególnym uwzględnieniem nieletnich.

VIII. Nakłady na oświatę w latach 2006-2010, zamierzenia na najbliższe lata.

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) uporządkowania okręgów wyborczych w mieście Pyskowice (druk nr 363, przekazano do skrytki radnego 12.08.2010 r.);

2) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXVII/215/08 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pyskowicach (druk nr 364, przekazano do skrytki radnego 12.08.2010 r.);

3) wyznaczenia przedstawiciela Gminy Pyskowice do Rady Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach (druk nr 360, przekazano do skrytki radnego 5.08.2010 r.);

4) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w rejonie ulicy Czechowickiej (druk nr 361, przekazano do skrytki radnego 5.08.2010 r.);

5) wyrażenia zgody na odstąpienie przez Burmistrza Miasta od dochodzenia zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 19/I/7 (druk nr 362, przekazano do skrytki radnego 5.08.2010 r.);

6) dokonania zmian budżetu miasta na 2010 r. (druk nr 366, przekazano do skrytki radnego 19.08.2010 r.).

7) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk nr 365, przekazano do skrytki radnego 12.08.2010 r.);

X. Sprawy organizacyjne.

XI. Zamknięcie L sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.