Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

SESJA RADY MIEJSKIEJ

2010-09-24

W środę, 29 września o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Zaopatrzenie miasta w media (woda, gaz, energia elektryczna) - stan obecny, plany modernizacyjne.

VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach celem przeprowadzenia głosowania w wyborach organów samorządu terytorialnego w 2010 r. (druk nr 375, przekazano do skrytki radnego 23.09.2010 r.);

2) udzielenia pomocy finansowej Gminie Czechowice - Dziedzice poszkodowanej w wyniku powodzi w 2010 r. (druk nr 374, przekazano do skrytki radnego 23.09.2010 r.);

3) trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (druk nr 371, przekazano do skrytki radnego 16.09.2010 r.);

4) szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (druk nr 372, przekazano do skrytki radnego 16.09.2010 r.);

5) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 370, przekazano do skrytki radnego 16.09.2010 r.);

6) wyrażenia zgody na odstąpienie przez Burmistrza Miasta od dochodzenia zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 20/VI/1 (druk nr 369, przekazano do skrytki radnego 16.09.2010 r.);

7) upoważnienia Burmistrza Miasta Pyskowice do zabezpieczenia wekslem zobowiązań Gminy Pyskowice z tytułu umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej" (druk nr 367, przekazano do skrytki radnego 06.09.2010 r.);

8) upoważnienia Burmistrza Miasta Pyskowice do zabezpieczenia wekslem zobowiązań Gminy Pyskowice z tytułu umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego" (druk nr 368, przekazano do skrytki radnego 16.09.2010 r.);

9) przystąpienia do realizacji w 2011 r. w Dzielnicy Południowej miasta Pyskowice kompleksu sportowego "Orlik 2012" w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" (druk nr 373, przekazano do skrytki radnego 16.09.2010 r.)

10) dokonania zmian budżetu miasta na 2010 r. (druk nr 376, przekazano do skrytki radnego 23.09.2010 r.).

IX. Sprawy organizacyjne.

X. Zamknięcie LI sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.


Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę