SESJA RADY MIEJSKIEJ

2010-10-15
W środę, 20 października o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Sprawozdanie z realizacji uchwał, których wykonanie powierzono Przewodniczącej Rady Miejskiej w Pyskowicach.

VI. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta dot. analizy oświadczeń majątkowych.

VII. Zapytania i wolne wnioski.

VIII. Inwestycje gminne przeprowadzone w latach 2006-2010.

IX. Środki zewnętrzne - stopień ich pozyskania i wykorzystania w ostatnich latach.

X. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Pyskowice z organizacjami pozarządowymi .

XI. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) nadania nazw ulicom w Pyskowicach (druk nr 378, przekazano do skrytki radnego 7.10.2010 r.);

2) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Pyskowicach przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1300/192 o pow. 0,0241 ha, objętej księgą wieczystą nr GL1G/00041373/1 (druk nr 381, przekazano do skrytki radnego 7.10.2010 r.);

3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych na północ od ul. Wieczorka w Pyskowicach (druk nr 377, przekazano do skrytki radnego 7.10.2010 r.);

4) dokonania zmian budżetu miasta na 2010 r. (druk nr 382, przekazano do skrytki radnego 14.10.2010 r.).

5) trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (druk nr 379, przekazano do skrytki radnego 7.10.2010 r.);

6) ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 380, przekazano do skrytki radnego 7.10.2010 r.);

7) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (druk nr 383, przekazano do skrytki radnego 14.10.2010 r.);

XII. Sprawy organizacyjne.

XIII. Zamknięcie LII sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.