SESJA RADY MIEJSKIEJ

2010-11-09
W środę, 10 listopada o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez gminę Pyskowice w roku szkolnym 2009/2010.

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) przyjęcia programu modernizacji systemu ciepłowniczego Gminy Pyskowice (druk nr 390, przekazano do skrytki radnego 4.11.2010 r.);

2) wyznaczenia podmiotu zobowiązanego do zatrudnienia skazanych w celu wykonania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej (druk nr 389, przekazano do skrytki radnego 4.11.2010 r.);

3) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. (druk nr 386, przekazano do skrytki radnego 2.11.2010 r.);

4) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pyskowice przyjętego Uchwałą Nr XL/384/2001 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 września 2001 r. oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (druk nr 387, przekazano do skrytki radnego 4.11.2010 r.);

5) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy Zabrze (druk nr 385, przekazano do skrytki radnego 25.10.2010 r.);

6) dokonania zmian budżetu miasta na 2010 r. (druk nr 388, przekazano do skrytki radnego 4.11.2010 r.);

VIII. Sprawozdanie z działań Burmistrza w okresie kadencji 2006 - 2010.

IX. Sprawozdania z prac komisji Rady.

X. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej V kadencji.

XI. Sprawy organizacyjne.

XII. Zamknięcie LIII sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.