SESJA RADY MIEJSKIEJ

2011-01-28

W czwartek, 3 lutego br. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.Przedstawienie porządku obrad.

III.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały nr III/23/11 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 12.01.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 (druk nr 27, przekazano do skrytki radnego 27.01.2011 r.);

2) dokonania zmian budżetu miasta na 2011r. (druk nr 28, przekazano do skrytki radnego 27.01.2011 r.);

3) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację systemu ciepłowniczego Gminy Pyskowice (druk nr 29, przekazano do skrytki radnego 27.01.2011 r.);

4) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie programu ograniczenia niskiej emisji dla budynków indywidualnych (druk nr 30, przekazano do skrytki radnego 27.01.2011 r.);

5) wyrażenia zgody na zawarcie  porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 2011roku przez Powiat Gliwicki (druk nr 31, przekazano do skrytki radnego 27.01.2011 r.);

6) udziału gminy Pyskowice - Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowicach - jako partnera w realizacji projektu „Sprawna pamięć w zasięgu głowy", w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (druk nr 32, przekazano do skrytki radnego 27.01.2011 r.);

7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Bytom zadania związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na rzecz  osób w stanie nietrzeźwym zamieszkałych na terenie Gminy Pyskowice realizowanego w ramach Izby Wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom w Bytomiu (druk nr 33, przekazano do skrytki radnego 27.01.2011 r.);

IV. Sprawy organizacyjne.

V. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.