SESJA RADY MIEJSKIEJ

2011-03-18
W środę, 23 marca o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.
Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.

IV. Wyróżnienie laureatów konkursu "Koledzy ze szkoły, znajomi z sąsiedztwa" organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich - prezentacja nagrodzonego filmu p.t.: "Kredens poszedł jako pierwszy";

V. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z oceny stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie gliwickim w 2010 r. oraz informacją w zakresie sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń na terenie miasta Pyskowice za 2010 r. (pismo Burmistrza Miasta Pyskowice znak SO.5522.3.2011 z dnia 3 marca 2011 r. oraz pismo Komendy Miejskiej Policji l.dz. A-121/11 z dnia 23.02.2011 r. - przekazano do skrytki radnego 8 i 10 marca 2011r.);

VI. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

VII. Zapytania i wolne wnioski.

VIII. Polityka informacyjna, promocja gminy - kierunki i sposoby działania. Oczekiwane rezultaty.

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu (druk nr 40, przekazano do skrytki radnego 10.03.2011 r.);
2) opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyskowice (druk nr 39, przekazano do skrytki radnego 8 marca 2011 r.);
3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru obejmującego tereny położone po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 901 (ul. Poznańska) po północnej stronie byłej linii PKP do granicy administracyjnej gminy Pyskowice z gminą Toszek (druk nr 41 przekazano do skrytki radnego 16.03.2011 r.);
4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru obejmującego tereny położone po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 901 (ul. Poznańska), po północnej stronie byłej linii PKP do granicy administracyjnej gminy Pyskowice w rejonie Sroczej Góry (druk nr 42, przekazano do skrytki radnego 16.03.2011 r.);
5) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 45, przekazano do skrytki radnego 16.03.2011 r.);
6) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XXIV/194/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu miasta Pyskowice, innych symboli Miasta Pyskowice, insygniów władzy oraz regulaminu ich używania i ceremoniału pocztu sztandarowego (druk nr 43, przekazano do skrytki radnego 16.03.2011 r.).
7) dokonania zmian budżetu miasta na 2011 r. (druk nr 44, przekazano do skrytki radnego 16.03.2011 r.);
X. Sprawy organizacyjne.
XI. Zamknięcie sesji.