SESJA RADY MIEJSKIEJ

2011-04-14
W środę, 20 kwietnia o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.

IV. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Pyskowice z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 r. (pismo znak PRPA.0004.003.2011 z 25.03.2011 r.; przekazano do skrytki radnego 31.03.2011 r.).

V. Bezrobocie w mieście, sposób wykorzystania różnych sposobów aktywizacji bezrobotnych.

VI. Pomoc społeczna w mieście, obszary działania, sposoby pomocy, przeznaczone środki.

VII. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

VIII. Zapytania i wolne wnioski.

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na odstąpienie przez Burmistrza Miasta od dochodzenia zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pyskowicach przy ul. Kochanowskiego 6/I/1 (druk nr 46, przekazano do skrytki radnego 31.03.2011 r.);

2) aktualizacji "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pyskowice" (druk nr 52, przekazano do skrytki radnego 14.04.2011 r.);

3) zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pyskowice obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia (druk nr 53, przekazano do skrytki radnego 14.04.2011 r.);

4) uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Pyskowicach (druk nr 47, przekazano do skrytki radnego 06.04.2011 r.);

5) Statutu Miejskiego Żłobka w Pyskowicach (druk nr 50, przekazano do skrytki radnego 12.04.2011 r.);

6) ustalenia opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Miejskim Żłobku w Pyskowicach (druk nr 49 przekazano do skrytki radnego 12.04.2011 r.);

7) opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (druk nr 48, przekazano do skrytki radnego 12.04.2011 r.);

8) dokonania zmian budżetu miasta na 2011 r. (druk nr 51, przekazano do skrytki radnego 14.04.2011 r.);

X. Sprawy organizacyjne.

XI. Zamknięcie sesji.