SESJA RADY MIEJSKIEJ

2011-06-27

W środę, 29 czerwca o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice - skuteczność windykacji (pismo Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13.06.2011 r. znak Fn.0004.001.2011, przekazano do skrytki radnego 15.06.2011 r.).

VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pyskowice za rok 2010:

1) odczytanie projektu uchwały (druk nr 60, przekazano do skrytki radnego 15.06.2011 r.);

2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pyskowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r.;

3) odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej do przedstawionych sprawozdań;

4) odczytanie opinii komisji branżowych do projektu uchwały;

5) dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz informacją o stanie mienia;

6) głosowanie nad projektem uchwały.

VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2010 r.

1) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Pyskowice oraz projektu uchwały w tej sprawie (druk nr 61, przekazano do skrytki radnego 15.06.2011 r.);

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej;

3) przedstawienie opinii branżowych komisji Rady Miejskiej do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2010 r.

4) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) udzielenia pomocy Powiatowi Gliwickiemu (druk nr 65, przekazano do skrytki radnego 22.06.2011 r.);
2) stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Pyskowice (druk nr 62, przekazano do skrytki radnego 15.06.2011 r.);
3) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód z dnia 9 czerwca 2011 r. na uchwałę Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 64, przekazano do skrytki radnego 22.06.2011 r.);
4) dokonania zmian budżetu miasta na 2011 r. (druk nr 63, przekazano do skrytki radnego 22.06.2011 r.);
5) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach (druk nr 57, przekazano do skrytki radnego 3.06.2011 r.);
6) powołania przewodniczącego zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach (druk nr 58, przekazano do skrytki radnego 3.06.2011 r.);
7) ustalenia składu Pocztu Sztandarowego spośród radnych Rady Miejskiej w Pyskowicach (druk nr 59, przekazano do skrytki radnego 3.06.2011 r.);
X. Sprawy organizacyjne.
XI. Zamknięcie sesji.