SESJA RADY MIEJSKIEJ

2011-11-28

W środę, 30 listopada o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Miejski żłobek, przedszkola miejskie - ilość miejsc, oferta dla dzieci, koszty funkcjonowania poszczególnych placówek.

VII. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2010/2011.

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (druk nr 101, przekazano do skrytki radnego 17.11.2011 r.);

2) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XIII/151/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu jednostek utworzonych (prowadzonych) przez Gminę Pyskowice (druk nr 102, przekazano do skrytki radnego 17.11.2011 r.);

3) Programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok (druk nr 99, przekazano do skrytki radnego 17.11.2011 r.);

4) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok (druk nr 100, przekazano do skrytki radnego 17.11.2011 r.);

5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Pyskowice w rejonie Zaolszan (druk nr 89, przekazano do skrytki radnego 17.11.2011 r.);

6) określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 96, przekazano do skrytki radnego 17.11.2011 r.);

7) określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 97, przekazano do skrytki radnego 17.11.2011 r.);

8) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 98, przekazano do skrytki radnego 17.11.2011 r.);

9) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pyskowice udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 88, przekazano do skrytki radnego 17.11.2011 r.);

10) zaliczenia drogi przebiegającej poprzez działki nr 398/97, 397/98, 402/98, 572/163 do kategorii dróg gminnych Gminy Pyskowice i ustalenia jej przebiegu (druk nr 94, przekazano do skrytki radnego 17.11.2011 r.);

11) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 90, przekazano do skrytki radnego 17.11.2011 r.);

12) zmiany planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach na lata 2009-2011 (druk nr 91, przekazano do skrytki radnego 17.11.2011 r.);

13) planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach na lata 2012 - 2014 (druk nr 92, przekazano do skrytki radnego 17.11.2011 r.);

14) zatwierdzenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pyskowice na lata 2011 - 2032 (druk nr 93, przekazano do skrytki radnego 18.11.2011 r.)

15) wyznaczenia podmiotu zobowiązanego do zatrudnienia skazanych w celu wykonania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej (druk nr 95, przekazano do skrytki radnego 17.11.2011 r.);

16) dokonania zmian budżetu miasta na 2011 r. ( druk nr 103, przekazano do skrytki radnego 23.11.2011 r.).

IX. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady.

X. Sprawy organizacyjne.

XI. Zamknięcie sesji.