SESJA RADY MIEJSKIEJ

2011-12-19

W środę 21 grudnia br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017. (druk nr 87 przekazano do skrytki radnego 15 listopada 2011 r.)

VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2012 r. (druk nr 86, przekazano do skrytki radnego 15 listopada 2011 r. ):

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej,

2) Odczytanie opinii Komisji Inwestycji i Budżetu,

3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

4) Odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii:

a) Komisji Inwestycji i Budżetu,

b) Regionalnej Izby Obrachunkowej

5) Odczytanie poprawek wnoszonych przez Burmistrza Miasta,

6) Odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta dotyczącego nieuwzględnionych wniosków Komisji Inwestycji i Budżetu,

7) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej oraz głosowanie zbilansowanych wniosków: stałych komisji Rady Miejskiej, radnych, klubów radnych, nieuwzględnionych w poprawkach Burmistrza Miasta, o których mowa w punkcie 5, a zgłaszanych w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej,

8) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) przyjęcia Planu potrzeb Gminy Pyskowice w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2012 r. (druk nr 111, przekazano do skrytki radnego 8.12.2011 r.);

2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Bytom zadania związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na rzecz osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu Gminy Pyskowice realizowanego w ramach Izby Wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom w Bytomiu (druk nr 109, przekazano do skrytki radnego 8.12.2011 r.);

3) wyrażenia zgody na nabycie działki nr 295/13 o powierzchni 0,1023 ha z przeznaczeniem na gminną drogę publiczną (druk nr 110, przekazano do skrytki radnego 8.12.2011 r.);

4) dokonania zmian budżetu miasta na 2011 r. (druk nr 114, przekazano do skrytki radnego 15.12.2011 r.)

5) odwołania radnego Zbigniewa Awramienko z funkcji przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pyskowicach, w związku ze złożoną przez radnego rezygnacją (druk nr 106, przekazano do skrytki radnego 8.12.2011 r.);

6) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr I/3/06 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Pyskowicach oraz ustalenia zakresu ich działania zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach nr II/21/10 z dnia 9.12.2010 r (druk nr 107, przekazano do skrytki radnego 8.12.2011 r.);

7) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2012 (druk nr 108, przekazano do skrytki radnego 8.12.2010 r.);

IX. Sprawy organizacyjne.

X. Zamknięcie sesji.