SESJA RADY MIEJSKIEJ

2012-03-26

W środę 28 marca br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.

IV. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem Szpitala Powiatowego w Pyskowicach.

V. Stan bezpieczeństwa w mieście:

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z oceny stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie gliwickim za rok 2011.

b) zapoznanie się z informacją w zakresie sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń na terenie miasta Pyskowice za 2011 r.

c) informacja o działalności Straży Miejskiej w Pyskowicach w roku 2011.

VI. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

VII. Zapytania i wolne wnioski.

VIII. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011, w tym informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

IX. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011.

X. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Okręgowego w Gliwicach z dnia 24 lutego 2012 r. na uchwałę nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Miejskim Żłobku w Pyskowicach (druk nr 132, przekazano do skrytki radnego 21.03.2012 r);

2) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice na rok 2012" (druk nr 129, przekazano do skrytki radnego 15.03.2012 r.);

3) zmiany uchwały nr XVII/125/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 r. (druk nr 130, przekazano do skrytki radnego 21.03.2012 r.);

4) dokonania zmian budżetu miasta na 2012 r. (druk nr 131, przekazano do skrytki radnego 21.03.2012 r.);

5) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach (druk nr 127, przekazano do skrytki radnego 14.03.2012 r.);

6) powołania przewodniczącego zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach (druk nr 128, przekazano do skrytki radnego 14.03.2012 r.).

XI. Sprawy organizacyjne.

XII. Zamknięcie sesji.