SESJA RADY MIEJSKIEJ

2012-10-15

W środę 17 października br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Zabytki na terenie miasta - inwentaryzacja, stan techniczny, walory turystyczne miasta.

VII. Rozpatrzenie skargi Pana Jarosława Piwara na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach (skarga z dnia 10.09.2012 r. nr RS.1510.6.2012; nr BRM.1510.004.2012, przekazano do skrytki radnego 24.09.2012 r.).

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na dofinansowanie realizacji w Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja zasilania awaryjnego Szpitala, modernizacja pieca do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Szpitala" (druk nr 166, przekazano do skrytki radnego 20.09.2012 r.);

2) Programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r. (druk nr 171, przekazano do skrytki radnego 10.10.2012 r.);

3) zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/129/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice na rok 2012" (druk nr 170, przekazano do skrytki radnego 10.10.2012 r.);

4) dokonania zmian budżetu miasta na 2012 r. (druk nr 172, przekazano do skrytki radnego 10.10.2012 r.);

5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2026 (druk nr 173, przekazano do skrytki radnego 10.10.2012 r.);

IX. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta Pyskowice dot. analizy oświadczeń majątkowych.

X. Sprawy organizacyjne.

XI. Zamknięcie sesji.