SESJA RADY MIEJSKIEJ

2012-11-26

W środę 28 listopada br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:
 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.
IV. Informacja na temat aktualnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Pyskowicach.
V. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
VI. Zapytania i wolne wnioski.
VII. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2010/2011. - pismo znak ZOPO/547/2012 z dnia 31.10.2012 r. (przekazano do skrytki radnego 2.11.2012 r.).
VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej - działki położonej w Pyskowicach na południe od byłej linii kolejowej Gliwice-Pyskowice Miasto (druk nr 175, przekazano do skrytki radnego 25.10.2012 r.);
2) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. (druk nr 182, przekazano do skrytki radnego 14.11.2012 r.);
3) podziału Miasta Pyskowice na stałe obwody głosowania (druk nr 177, przekazano do skrytki radnego 08.11.2012 r.);
4) określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 181, przekazano do skrytki radnego 12.11.2012 r.);
5) określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminny Pyskowice (druk nr 179, przekazano do skrytki radnego 12.11.2012 r.);
6) zmiany uchwały nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 180, przekazano do skrytki radnego 12.11.2012 r.);
7) zwolnień od podatku od nieruchomości (druk nr 178, przekazano do skrytki radnego 12.11.2012 r.);
8) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 183, przekazano do skrytki radnego 16.11.2012 r.);
9) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 186, przekazano do skrytki radnego 16.11.2012 r.);
10) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 185, przekazano do skrytki radnego 16.11.2012 r.);
11) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 184, przekazano do skrytki radnego 16.11.2012 r.)
12) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 187, przekazano do skrytki radnego 16.11.2012 r.);
13) zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Pyskowice przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach nr VII/81/03 z dnia 19 marca 2003 r. z późn. zm. (druk nr 169, przekazano do skrytki radnego 05.10.2012 r.);
14) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XXIV/194/08 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie ustanowienia herbu miasta Pyskowice, innych symboli Miasta Pyskowice, insygniów władzy oraz regulaminu ich używania i ceremoniału pocztu sztandarowego (druk nr 176, przekazano do skrytki radnego 30.10.2012 r.);
15) dokonania zmian budżetu miasta na 2012 r. (druk nr 190, przekazano do skrytki radnego 21.11.2012 r.);
16) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2026 (druk nr 191, przekazano do skrytki radnego 21.11.2012 r.).
IX Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady.
X. Sprawy organizacyjne.
XI. Zamknięcie sesji.