SESJA RADY MIEJSKIEJ

2013-01-18

W środę 23 stycznia br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Spółka MZBM -TBS plany działania po przekształceniu ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego.

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 207, przekazano do skrytki radnego 10.01.2013 r.);

2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 2013 r. przez Powiat Gliwicki (druk nr 208, przekazano do skrytki radnego 10.01.2013 r.);

3) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - zachód w Gliwicach z dnia 21 grudnia 2012 r. sygn.. akt Pa 315/12 (druk nr 209, przekazano do skrytki radnego 10.01.2013 r.);

4) odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na uchwałę Nr XVIII/194/2004 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy (druk nr 203, przekazano do skrytki radnego 10.01.2013 r.);

5) zmiany uchwały Nr XVIII/194/2004 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy (druk nr 204, przekazano do skrytki radnego 10.01.2013 r.);

6) odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na uchwałę nr XXXVIII/360/06 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Pyskowice (druk nr 205, przekazano do skrytki radnego 10.01.2013 r.);

7) zmiany uchwały nr XXXVIII/360/06 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Pyskowice (druk nr 206, przekazano do skrytki radnego 10.01.2013 r.);

8) odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na uchwałę nr XIV/126/07 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pyskowice (druk nr 210, przekazano do skrytki radnego 17.01.2013 r.).

VIII. Sprawy organizacyjne.
IX. Zamknięcie sesji.