SESJA RADY MIEJSKIEJ

2013-06-24

W środę 26 czerwca br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.           

II. Przedstawienie porządku obrad.          

III. Przyjęcie protokołu  z XXXII sesji Rady Miejskiej.         

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.           

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.         

VI. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji.

VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pyskowice za rok 2012:

1) odczytanie projektu uchwały;

2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pyskowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r.;

3) odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej do przedstawionych sprawozdań;

4) odczytanie opinii komisji branżowych do projektu uchwały;

5) dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz informacją o stanie mienia;

6) głosowanie nad projektem uchwały.

VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice  absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 r.

1) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Pyskowice oraz projektu uchwały w tej sprawie;

2) odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej;

3) przedstawienie opinii branżowych komisji Rady Miejskiej do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 r.

4) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) zmiany uchwały nr XXV/187/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) przejęcia od Powiatu Gliwickiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice;

4) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości lokalowych;

5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu pn.: "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej";

6) wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach;

7) przyjęcia stanowiska do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

8) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r.;

9) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r.;

10) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2017;

X. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Burmistrza Miasta w zakresie wykonania w 2012 r. remontu ul. Lompy.         

XI. Sprawy organizacyjne.        

XII. Zamknięcie sesji.