Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

SESJA RADY MIEJSKIEJ

2013-06-24

W środę 26 czerwca br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.           

II. Przedstawienie porządku obrad.          

III. Przyjęcie protokołu  z XXXII sesji Rady Miejskiej.         

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.           

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.         

VI. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji.

VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pyskowice za rok 2012:

1) odczytanie projektu uchwały;

2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pyskowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r.;

3) odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej do przedstawionych sprawozdań;

4) odczytanie opinii komisji branżowych do projektu uchwały;

5) dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz informacją o stanie mienia;

6) głosowanie nad projektem uchwały.

VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice  absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 r.

1) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Pyskowice oraz projektu uchwały w tej sprawie;

2) odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej;

3) przedstawienie opinii branżowych komisji Rady Miejskiej do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 r.

4) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) zmiany uchwały nr XXV/187/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) przejęcia od Powiatu Gliwickiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice;

4) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości lokalowych;

5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu pn.: "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej";

6) wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach;

7) przyjęcia stanowiska do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

8) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r.;

9) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r.;

10) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2017;

X. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Burmistrza Miasta w zakresie wykonania w 2012 r. remontu ul. Lompy.         

XI. Sprawy organizacyjne.        

XII. Zamknięcie sesji.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę