SESJA RADY MIEJSKIEJ

2013-08-26

W środę 28 sierpnia br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek  sesji:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.           

II. Przedstawienie porządku obrad.          

III. Przyjęcie protokołu  z XXXIII sesji Rady Miejskiej.         

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.           

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.         

VI. Przygotowanie obiektów oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.         

VII. Ocena działalności MOKiS w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem oferty dla dzieci i młodzieży.        

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Królowej Marysieńki w Pyskowicach (druk nr 261, przekazano do skrytki radnego 1.08.2013 r.);

2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i przyznania pierwszeństwa nabycia ich dzierżawcom (druk nr 262, przekazano do skrytki radnego 12.08.2013 r.);

3) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 263, przekazano do skrytki radnego 19.08.2013 r.);

4) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 268, przekazano do skrytki radnego 22.08.2013 r.);

5) zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/224/2013 z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice na rok 2013" (druk nr 269, przekazano do skrytki radnego 22.08.2013 r.);

6) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 264, przekazano do skrytki radnego 22.08.2013 r.);

7) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 265, przekazano do skrytki radnego 22.08.2013 r.);

8) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 266, przekazano do skrytki radnego 22.08.2013 r.);

9) przeznaczenia środków finansowych dla Policji ( druk nr 267, przekazano do skrytki radnego 22.08.2013 r.);

IX. Sprawy organizacyjne.           

X. Zamknięcie sesji.