SESJA RADY MIEJSKIEJ

2013-10-17

W środę 23 października br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.     

      

II. Przedstawienie porządku obrad.     

     

III. Przyjęcie protokołu  z XXXV sesji Rady Miejskiej.         

 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.          

 

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.        

 

VI. Żłobek Miejski i inne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – informacja w zakresie ich organizacji i funkcjonowania.      

   

VII. Sprawozdanie ze stopnia realizacji uchwał Rady Miejskiej od początku kadencji.     

  

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;

2)  Programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.;

3)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych położonych w zespołach garażowych w Pyskowicach przy ul. Poznańskiej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w działkach oraz przyznania pierwszeństwa nabycia ich dzierżawcom;

4)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Anny Jagiellonki w Pyskowicach;

5)   wyrażenia zgody na zbycie  na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Zbrosławicach zabudowanej nieruchomości położonej w Pyskowicach przy ul. Magazynowej;

6)   przejęcia w sezonie 2013/2014 od Powiatu Gliwickiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pyskowice;

7)  wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pyskowice;

8)  dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r.;

9)  dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r.;

 

IX. Sprawy organizacyjne.   

        

X. Zamknięcie sesji.