SESJA RADY MIEJSKIEJ

2013-11-22

W środę 27 listopada br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.           

II. Przedstawienie porządku obrad.          

III. Przyjęcie protokołu  z XXXVI sesji Rady Miejskiej.         

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.           

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.         

VI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2012/2013 - (pismo Burmistrza Miasta Pyskowice znak ZOPO/538/13 z 30.10.2013 r. – przekazano do skrytki radnego 4.11.2013 r.). 

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. (druk nr 293, przekazano do skrytki radnego 20.11.2013 r.);

2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pyskowice w latach 2013 - 2018. (druk nr 294, przekazano do skrytki radnego 20.11.2013 r.);

3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Bytom zadania związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na rzecz osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu Gminy Pyskowice realizowanego w ramach Izby Wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu. (druk nr 289, przekazano do skrytki radnego 14.11.2013 r.);

4) określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice. (druk nr 285, przekazano do skrytki radnego 07.11.2013 r.);

5) określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pyskowice. (druk nr 286, przekazano do skrytki radnego 07.11.2013 r.);

6) zwolnień od podatku od nieruchomości (druk nr 287, przekazano do skrytki radnego 07.11.2013 r.);

7) zmiany Uchwały nr XX/214/2004 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta Pyskowice (druk nr 292, przekazano do skrytki radnego 20.11.2013 r.);

8) zmiany uchwały nr III/45/02 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 13.12.2002 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (druk nr 288, przekazano do skrytki radnego 14.11.2013 r.);

9) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 295, przekazano do skrytki radnego 21.11.2013 r.)

10) dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r. (druk nr 296, przekazano do skrytki radnego 21.11.2013 r.)

11) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2017 (druk nr 297, przekazano do skrytki radnego 21.11.2013 r.).

VIII. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady.         

IX. Sprawy organizacyjne.           

X. Zamknięcie sesji.