SESJA RADY MIEJSKIEJ

2014-02-24

W środę 26 lutego br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.           

II. Przedstawienie porządku obrad.          

III. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.          

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.           

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.         

VI. System ciepłowniczy w mieście – stan obecny, plany na lata następne.        

VII. Stan oświetlenia miasta – inwestycje dokonane w latach 2010 - 2013, plany i potrzeby na lata następne.       

VIII. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za rok 2013.         

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i nabycie przez Gminę Pyskowice prawa użytkowania wieczystego gruntu (druk nr 307, przekazano do skrytki radnego 13.02.2014 r.);

2) zwolnień od podatku od nieruchomości, nieruchomości zajętych na wykonywanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (druk nr 308, przekazano do skrytki radnego 19.02.2014 r.);

3) dostosowania opisu granic stałych okręgów wyborczych w mieście do stanu faktycznego oraz zmiany uchwały nr XXII/164/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Pyskowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (druk nr 309, przekazano do skrytki radnego 19.02.2014 r.);

4) dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w mieście Pyskowice oraz zmiany uchwały nr XXV/178/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Pyskowice na stałe obwody głosowania (druk nr 310, przekazano do skrytki radnego 19.02.2014 r.);

5) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice na rok 2014" (druk nr 313, przekazano do skrytki radnego 19.02.2014 r.);

6) przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Gminy Pyskowice na lata 2014 – 2020 (druk nr 314, przekazano do skrytki radnego 20.02.2014 r.);

7) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych na rzecz osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020 (druk nr 315, przekazano do skrytki radnego 20.02.2014 r.);

8) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020 (druk nr 316, przekazano do skrytki radnego 20.02.2014 r.);

9) dokonania zmian  w budżecie miasta na 2014 r. (druk nr 312, przekazano do skrytki radnego 19.02.2014 r.);

10) dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r. (druk nr 311, przekazano do skrytki radnego 19.02.2014 r.);

X. Sprawy organizacyjne.         

XI. Zamknięcie sesji.