SESJA RADY MIEJSKIEJ

2014-10-17

W środę 22 października br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej.
IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
VI. Inwestycje na terenie gminy w latach 2010-2014.
VII. Środki zewnętrzne – stopień ich pozyskania i wykorzystania przez jednostki miejskie.
VIII. Ocena aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego gminy – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice - druk nr 381 (przekazano do skrytki radnego 15.10.2014)

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r. (druk nr 375, przekazano do skrytki radnego 9.10.2014 r.);
2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 (druk nr 382, przekazano do skrytki radnego 16.10.2014 r.);
3. określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 376, przekazano do skrytki radnego 9.10.2014 r.);
4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w działkach położonych w zespołach garażowych w Pyskowicach przy ul. Poznańskiej i Wieczorka oraz przyznania pierwszeństwa nabycia ich dzierżawcom ( druk nr 373, przekazano do skrytki radnego 6.10.2014 r.);
5. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 377, przekazano do skrytki radnego 9.10.2014 r.);
6. nadania nazwy ulicy (druk nr 374, przekazano do skrytki radnego 9.10.2014 r.);
7. dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 378, przekazano do skrytki radnego 14.10.2014 r.);
8. dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 379, przekazano do skrytki radnego 14.10.2014 r.);
9. dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 380, przekazano do skrytki radnego 14.10.2014 r.);

X. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta dot. analizy oświadczeń majątkowych.
XI. Sprawy organizacyjne.
XII. Zamknięcie sesji.