SESJA RADY MIEJSKIEJ

2015-01-23

W czwartek 29 stycznia br. o godzinie 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z III  sesji Rady Miejskiej. 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

VI. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych przez gminę Pyskowice w roku szkolnym 2013/2014.

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 2015 roku przez Powiat Gliwicki (druk nr 21, przekazano do skrytki radnego 16.01.2015 r.);

2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w działce położonej w zespole garażowym w Pyskowicach przy ul. Cmentarnej i przyznania pierwszeństwa nabycia ich dzierżawcom (druk nr 19, przekazano do skrytki radnego 12.01.2015 r.);

3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Królowej Bony i Kazimierza Wielkiego w Pyskowicach (druk nr 20, przekazano do skrytki radnego 15.01.2015 r.);

VIII. Sprawy organizacyjne.

IX. Zamknięcie sesji.