SESJA RADY MIEJSKIEJ

2015-02-20

W czwartek 26 lutego br. o godzinie 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z IV  sesji Rady Miejskiej. 
  4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
  5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
  6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Pyskowice z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za rok 2014.

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)      określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Pyskowice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

2)      zmiany uchwały nr XX/147/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4;

3)      zmiany uchwały nr XX/143/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 1;

4)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat;

5)      dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego w mieście Pyskowice;

6)      utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o. celem przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

7)      uchylenia uchwały nr XLIV/351/2014 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 czerwca 2014 r.  w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach;

8)      zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach;

9)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od drogi zbiorczej, łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia.

  1. Sprawy organizacyjne.
  2. Zamknięcie sesji.