SESJA RADY MIEJSKIEJ A PROBLEMY POCZTY

2008-01-30

Jednym z najważniejszych zagadnień omawianych na XVI sesji Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia była sprawa Poczty Polskiej w Pyskowicach. Na zaproszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Jolanty Drozd na sesję przybyli: Adam Lewandowski Dyrektor Centrum Sieci Pocztowej w Zabrzu, Zdzisław Mirowski Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji i Daniel Turski Naczelnik Urzędu Pocztowego w Pyskowicach.

Ocenę działania Poczty rozpoczął burmistrz Wacław Kęska, który przedstawił problemy z jakimi borykają się mieszkańcy w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem tej instytucji oraz działania podejmowane w tej sprawie. Słowa burmistrza potwierdziła Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Drozd, która również przytoczyła przykłady kłopotów, jakie  za sprawą Poczty dotykają mieszkańców Pyskowic. W odpowiedzi wszyscy przedstawiciele Poczty kilkakrotnie zapewnili, że „Urząd Pocztowy w Pyskowicach funkcjonuje normalnie”, a z przeprowadzonych ankiet wynika, że mieszkańcy są zadowoleni. Słowa te wywołały gorącą dyskusję pomiędzy Radnymi i dyrektorami Poczty. Głos zabrała również mieszkanka naszego miasta, która przez niewywiązanie się poczty i niedostarczenie poleconej przesyłki straciła pracę. Dyrektor Centrum Sieci Pocztowej w Zabrzu obiecał dokładne wyjaśnienie tej sprawy.

Podsumowując debatę Przewodnicząca Rady Miejskiej wyraziła nadzieję, że prawidłowe funkcjonowanie Poczty Polskiej w Pyskowicach będzie odczuwalne dla mieszkańców i nie będą już występować żadne problemy z rzetelnością i punktualnością tej placówki. Dyrektorzy zapewnili, że problemy mają już za sobą, a sytuacja jest w pełni opanowana, co wkrótce mieszkańcy na pewno zauważą.

 

 

Ponadto na XVI sesji Rada Miejska oceniła realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w aspekcie realizacji założonych zadań oraz przyjęła sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także: wyznaczono wiceprzewodniczącego RM Waldemara Paszkowskiego na przedstawiciela Gminy Pyskowice do Komisji Rewizyjnej Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach, zobowiązano MZBM Sp. z o.o. w Pyskowicach  do zatrudnienia skazanych w celu wykonania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej, wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach w 2008 roku przez Powiat Gliwicki, uzgodniono zasady korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyskowice (koszt obiadu dla ucznia – 3 zł), ustalono najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I grupie zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Straży Miejskiej w Pyskowicach.