STYPENDIUM SZKOLNE/ZASIŁEK SZKOLNY 2017/2018

2017-08-31

Od 4 września br. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna  lub  wystąpiło  zdarzenie  losowe (art. 90d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może przekroczyć kwoty  514,00 zł  netto.

 

Wnioski należy składać w terminie od 4 do 15 września 2017 r.  w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w pok. 107 (słuchacze kolegium od 2 do 16 października br.).

 

Druk wniosku znajduje się w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach (siedziba Urzędu Miejskiego w Pyskowicach II piętro pok. 505, 506) oraz w zakładce: Jednostki organizacyjne → Zespół Obsługi Placówek Oświatowych → Informacje bieżące → Pomoc materialna dla uczniów.

 

Szczegółowych informacji na temat pomocy materialnej o charakterze socjalnym udziela Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, pokój 505 lub 506, tel. 32 332 60 41 lub 32 332 60 83 w. 7505.