TABLICZKI Z NAZWĄ ULICY I NUMEREM PORZĄDKOWYM BUDYNKU

2014-04-08

Przypominamy o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z nazwą ulicy i numerem porządkowym budynku. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Niewykonanie powyższego obowiązku podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany. Właściciele nieruchomości zabudowanych nieposiadający nadanego numeru porządkowego, powinni złożyć wniosek do tut. Urzędu o nadanie numeracji porządkowej. Wzór wniosku można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub z zakładki: Gospodarka Komunalna/Numeracja nieruchomości.