Tańszy gaz dla szkół, przedszkoli, stowarzyszeń

2022-03-02

Elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej są rozwiązania, które mają złagodzić skutki historycznie wysokich cen gazu ziemnego. Dzięki nim, poza wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, taryfą objęte zostały również liczne instytucje i jednostki gminne, jak szkoły i przedszkola, oraz m.in. stowarzyszenia, podmioty zdrowotne. Aby w pełni skorzystać z ulgi, z mocą od 1 stycznia br., należy złożyć wniosek do 15 marca.

Palący się palnik kuchenny

W efekcie zmian ceny taryfowe zatwierdzane przez Prezesa URE będą dotyczyły nie tylko odbiorców w gospodarstwach domowych, ale będą mogły z nich korzystać również m.in.:

 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • noclegownie i ogrzewalnie,
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • podmioty systemu oświaty,
 • podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce,
 • kościoły i inne związki wyznaniowe,
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną i archiwalną,
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku,
 • rodzinne domy pomocy,
 • centra i kluby integracji społecznej,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • organizacje pozarządowe.

Jak skorzystać z taryf? Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi oraz wskazanymi wyżej podmiotami użyteczności publicznej powinny złożyć odpowiednie oświadczenia swojemu dostawcy. W przypadku obowiązujących umów z PGNiG Obrót Detaliczny termin wynosi 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy i upływa 15 marca 2022 roku.

Złożenie wniosku w wyznaczonym terminie pozwoli na uzyskanie ochrony taryfowej w rozliczeniach od 1 stycznia 2022 roku. Złożenie oświadczenia po tym terminie powoduje, że skutek ochrony taryfowej nastąpi dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia.

Nowi klienci powinni złożyć oświadczenia przed zawarciem umowy ze spółką.

PGNiG zachęca do składania oświadczeń drogą elektroniczną. To najprostsza oraz - ze względu na trwającą pandemię - najbezpieczniejsza forma składania oświadczeń, które są dostępne dla Klientów PGNiG Obrót Detaliczny, za pośrednictwem strony internetowej: https://ebok.pgnig.pl/ochrona-taryfowa.

Szczegółowe informacje, w tym lista podmiotów uprawnionych do ochrony taryfowej, dostępne są pod adresem: https://pgnig.pl/ochrona-taryfowa.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na https://coztymgazem.pl/