Teraz nabór, potem wybory. Czekamy na kandydatury ławników

2023-05-10

31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników. W związku z tym Rada Miejska w Pyskowicach najpóźniej w październiku dokona wyboru nowego składu na okres 2024 – 2027. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Biuro Rady Miejskiej (budynek Urzędu Miejskiego w Pyskowicach) do 30 czerwca br.

Nabór dotyczy osób gotowych do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach (3 ławników) oraz w Sądzie Rejonowym w Gliwicach (3 ławników, w tym 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy).

Zgodnie z przepisami ławnikiem może być osoba: z obywatelstwem polskim i korzystająca z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nieskazitelnego charakteru, w przedziale wieku 30 – 69 lat, związana z terytorialnie z miejscem kandydowania je (jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w nim co najmniej rok), zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie miasta prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Kandydatury należy składać na specjalnej karcie zgłoszenia, której wzór zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r.  (Dz. U. z 2022 r., poz. 2155). Formularz dostępny jest również na stronie (linki) www.gov.pl/sprawiedliwosc, www.bip.pyskowice.pl, oraz www.pyskowice.pl/Dla mieszkańców/Wybory na ławników 2024 – 2027.

Uwaga! Osoby, które pobrały formularze ze strony (link) www.pyskowice.pl lub bip.pyskowice przed 15 czerwca br. proszone są o dokonanie aktualizacji formularza i jego ponowne uzupełnienie według wersji bieżącej. 

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia w godzinach pracy Urzędu Miejskiego przyjmuje Biuro Rady Miejskiej w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3 – budynek Urzędu Miejskiego pok. 230 (I piętro) tel. 32 332-60-60.

Więcej informacji oraz niezbędne formularze i oświadczenia na stronie (link) www.pyskowice.pl/Dla mieszkańców/Wybory na ławników 2024 – 2027.