Trwa nabór uczestników do projektu "Akademia promocji Leader-Ty"

2022-02-16

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” realizuje projekt „Akademia promocji Leader - TY”. Partnerami projektu są: Kauno Rajono Vietos Veiklos Grupė, Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Więcej informacji.

Zgłoszenia kart wraz z wymaganymi załącznikami (o których mowa w regulaminie) można dokonywać w terminie do 15.04.2022 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres LGD, a także mailowo na biuro@lesnakrainalgd.pl (podpisane skany). W przypadku zgłoszeń wysłanych mailowo należy obowiązkowo dostarczyć oryginał dokumentów pocztą do 7 dni od daty zgłoszenia (liczy się data wpływu do LGD). Niedostarczenie oryginału w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.