Trwają konsultacje społeczne w sprawie gminnego programu rewitalizacji - pozostało już tylko kilka dni

2022-08-05

Już tylko do 16 sierpnia br. możesz wyrazić swoje zdanie na temat projektu Uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach określającej granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Pyskowice.

Rynek w Pyskowicach, czwórka osób w różnym wieku i różnej płci trzyma kciuki w górę. Napis - konsultacje społeczne w sprawie programu rewitalizacji

Czym jest rewitalizacja?
W ujęciu ustawowym jest to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Mówimy tutaj o działaniach na rzecz lokalnej społeczności, które miasto może realizować na wspólnym, społecznym polu rewitalizacji, tj. współpracy i współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym: samorządu, instytucji pozarządowych, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców. Realizacja podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych, przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych, co przełoży się w sposób bezpośredni na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Jakie obszary miasta?
Mając na celu w dalszej perspektywie, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyskowice, przeprowadzono analizy służące opracowaniu diagnozy, która ma wskazać jakie obszary miasta znajdują się w stanie kryzysowym, ze względu na koncentrację negatywnych zjawisk w sferze społecznej, a także związanych z nimi problemów występujących w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.
Analizą objęto obszar całych Pyskowic, a ich wynikiem jest propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W trakcie konsultacji społecznych, chcemy poznać opinie na temat wyznaczonych granic proponowanych obszarów: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i wszystkich tych, którzy funkcjonują na proponowanym obszarze rewitalizacji. W niedalekiej przyszłości, to właśnie tam będzie prowadzony proces rewitalizacji na podstawie przyjętego Gminnego Programu Rewitalizacji.
Zgodnie z projektem uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach zaproponowano siedem podobszarów rewitalizacji. Na naszym Biuletynie Informacji Publicznej (link) możesz pobrać zarówno mapy będące załącznikiem do projektu uchwały jak i sam projekt uchwały.

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?
Wciąż czekamy na uwagi w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego → link. Wypełnione czytelnie formularze można dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”,
  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”,
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach do Biura Obsługi Interesanta
    w pokoju 101, w godzinach pracy Urzędu.

Udostępniliśmy także możliwość kontaktu telefonicznego. Zbieranie przekazanych uwag ustnych, następuje z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłaszać pod numerem telefonu 576937852 w środy od godz. 09:00 do 12:00 oraz w piątki od godz. 15:00 do 18:00.

Zachęcamy do uczestnictwa w konsultacjach !!!