Plan Pracy Rady Seniorów Miasta Pyskowice

 1. Utworzenie „zakładki” Rady Seniorów z wykorzystaniem strony UM.
 2. Opiniowanie i konsultowanie z władzami miasta spraw dotyczących sytuacji seniorów.
 3. Uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach.
 4. Spotkania z przedstawicielami: organizacji pozarządowymi, stowarzyszeniami, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dyrektorami Dziennego Domu Seniora, OPS działającymi na rzecz osób starszych.
 5. Monitorowanie potrzeb osób starszych i ustalenie zadań w tym zakresie poprzez Skrzynki Obywatelskie i rozpatrywanie złożonych tą drogą wniosków i opinii.
 6. Pełnienie dyżurów przez członków Rady.
 7. Informowanie środowisk senioralnych o ważnych dla nich sprawach.
 8. Wspieranie aktywności osób starszych poprzez tworzenie grup gimnastycznych i innych.
 9. Rozwój form wypoczynku, dostępu do kultury i edukacji, współpraca z UTW.
 10. Nawiązanie współpracy z Radami sąsiednich gmin.
 11. Udział w przygotowaniach do obchodów miejskiego Dnia Seniora.
 12. Promocja zdrowia- Koperta Życia, Karta Seniora, szczepienia.
 13. Informowanie o możliwości i warunkach skorzystania z dopłat, dodatków itp. kierowanych przez rząd do różnych grup społecznych.
 14. Pozyskiwanie partnerów do tworzenia Miejsc przyjaznych dla seniorów, Firm przyjaznych seniorom itp.
 15. Zapobieganie i przełamywanie marginalizacji osób starszych i niepełnosprawnych.
 16. Upowszechnienie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych.
 17. Umacnianie międzypokoleniowych więzi społecznych. współpraca ze szkołami. Konkurs dla młodszych klas „ Co mogę zrobić i jak pomagam swojej babci i dziadkowi ?”.