Urząd dla osób ze specjalnymi potrzebami

Osoba z niepełnosprawnością ruchową chcąc załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach może dostać się do budynku poprzez wejście usytuowane od strony parkingu, przy zachodnim skrzydle. Wejście to dostosowane jest dla potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dzięki specjalnie do tego dostosowanemu podjazdowi.

W budynku urzędu osoba ze specjalnymi potrzebami powinna zgłosić się do usytuowanego na parterze Biura Obsługi Interesanta, gdzie przedstawia charakter i rodzaj załatwianej sprawy. Pracownik BOI wzywa właściwego do jej załatwienia pracownika urzędu i osoba taka zostaje w pełni i stosownie obsłużona.

Niezależnie od rodzaju załatwianej sprawy każdy pracownik urzędu jest zobowiązany do okazania wszelkiej pomocy osobie ze specjalnymi potrzebami, m.in. poprzez udzielenie wyczerpujących informacji. Przyjęto również praktykę, iż na parterze budynku urzędu obsługiwane są nie tylko osoby o ustalonym czy widocznym stopniu niepełnosprawności. Urzędnicy zobowiązani są także do obsługiwania w taki sposób ludzi starszych bądź tych, którzy z innych ważnych powodów nie mogą dotrzeć na piętro budynku urzędu.

Informacja w sprawie realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017. 1824 t.j.) obsługa osób uprawnionych przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach odbywa się poprzez pomoc tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  2019.1172 t.j.).

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z ww. usługi, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach ze wskazaniem metody komunikowania się. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, telefonicznie (32 332 60 00), faxem (32 332 60 02), e-mailem na adres: info@pyskowice.pl, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed zamiarem skorzystania z ww. usługi, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W przypadku korzystania przez osoby niesłyszące z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana w celu ułatwienia porozumiewania się i udzielenia pomocy w załatwieniu spraw - wizyta w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach nie musi być wcześniej uzgadniana.

Poniżej film prezentujący funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w Polskim Języku Migowym.