Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

32 332 60 18

e-mail:

m.tomczak@pyskowice.pl

Naczelnik Wydziału
pok. 307 (II piętro)

 

-organizowanie i nadzorowanie pracy Wydziału, koordynowanie zadań na poszczególnych stanowiskach, współpraca z Radą Miejską, nadzór nad opracowywanie materiałów na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej i tematów sesyjnych, nadzór nad realizacją planu rzeczowo – finansowego Wydziału, prowadzenie spraw wynikających z udziału kapitałowego gminy w spółkach prawa handlowego (MZBM-TBS Sp. z o.o. i PWiK Sp. z o.o., Zaolszany Sp. z o.o.). wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej w zakresie działania Wydziału oraz współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi i służbami miejskimi w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii technicznych, nadzór nad rekultywacją składowiska odpadów komunalnych przy ul. Wrzosowej, naliczanie i egzekwowanie w oparciu o ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych rekompensaty za koszty odzyskiwania nieterminowo regulowanych należności.

 

32 332 60 12

e-mail:
a.dymek@pyskowice.pl

 

Z-ca Naczelnika Wydziału
pok. 309 (II piętro)

- organizowanie i kierowanie pracą referatu komunalnego i ochrony środowiska, - koordynowanie zadań na poszczególnych stanowiskach;
- prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami publicznymi z zakresu działania Wydziału;
- nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach;
- prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- koordynacja i nadzór nad selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych oraz Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- rozliczanie kosztów funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi,
- nadzór nad sprawami związanymi z udzielaniem dotacji na realizację działań proekologicznych na terenie Gminy Pyskowice;
- nadzór nad sprawami związanymi z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację zadań referatu;
- nadzorowanie i współdziałanie w zakresie naliczania i egzekwowania w oparciu o ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych rekompensaty za koszty odzyskiwania nieterminowo regulowanych należności;

 

REFERAT DRÓG I KOMUNIKACJI

32 332 60 67

e-mail:

a.leszczynska-migas@pyskowice.pl

pok. 306 (II piętro)

 

-organizowanie i kierowanie pracą referatu, koordynowanie zadań na poszczególnych stanowiskach;
- nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z gospodarowaniem środkami publicznymi z zakresu działania referatu;
- nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z całorocznym utrzymaniem, we właściwym stanie technicznym oraz porządkowym, nawierzchni ulic, chodników i przystanków;
- przygotowywanie kompleksowej dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do rozpoczęcia, realizacji i odbioru zadań;
- koordynacja i nadzór realizacji remontowych i modernizacyjnych prac budowlano- drogowych, kontrola jakości realizowanych prac w trakcie ich realizacji;
- kontrola dokumentacji projektowej;
- przygotowywanie dokumentacji przetargowej i udział w przetargach na wykonanie robot budowlanych i na prace projektowe;
- udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków pozabudżetowych w zakresie dokumentacyjnym i finansowym;
- prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w ramach inicjatywy samorządowej;
- przygotowywanie planów inwestycyjnych niezbędnych do konstrukcji budżetu na dany rok oraz uzyskanie danych wyjściowych niezbędnych do zlecenia projektowania i realizacji inwestycji;

 

32 332 60 56

e-mail:

k.banz@pyskowice.pl

pok. 308 (II piętro)

 

- prowadzenie spraw z zakresu lokalizacji lub przebudowy zjazdów z dróg gminnych;
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zajęcie pasa drogowego;
- prowadzenie spraw w zakresie umieszczania w pasie drogowym urządzeń lub obiektów;
- prowadzenie systemu zarządzania drogami, infrastrukturą komunalną umieszczoną w pasie drogowym dróg gminnych, prowadzenie spraw związanych z ewidencją ulic i placów;
- przygotowywanie zaświadczeń o dostępie do drogi publicznej;
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach należących do kompetencji Burmistrza Miasta z zakresu ustawy Prawo wodne;
- prowadzenie spraw dotyczących porzuconych pojazdów;
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem telekomunikacji w mieście;

 

 

32 332 60 10

e-mail:

a.kopicera@pyskowice.pl

pok. 308 (II piętro)

 

- realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie w zakresie oczyszczania ulic, chodników i przystanków komunikacyjnych;
- realizacja zadań w zakresie zimowego utrzymania ulic, chodników, oraz przystanków komunikacyjnych;
- administrowanie obiektami na przystankach autobusowych;
- prowadzenie spraw z związanych z organizacją ruchu;
- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem oznakowania poziomego, pionowego, witaczy miejskich oraz oznakowania nazw ulic;
- prowadzenie spraw związanych uczestnictwem Gminy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii– Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM);
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie utrzymania lokalnego i miedzynarodowego transportu zbiorowego;
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem „Śląskiej Karty Usług Publicznych";
- nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją kanalizacji deszczowej (bieżące utrzymanie, remonty, modernizacje);
- nadzór nad remontami i modernizacjami rowów komunalnych;
- prowadzenie spraw z zakresu przyłączy kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej;
- nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę;

REFERAT GOSPODARKI LOKALAMI

32 332 60 76

e-mail:

m.polak@pyskowice.pl

Kierownik

pok. 105 (parter)

 

- organizowanie i kierowanie pracą referatu, koordynowanie zadań na poszczególnych stanowiskach;
- nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z gospodarowaniem środkami publicznymi z zakresu działania referatu;
- prowadzenie spraw z zakresu administrowania zasobami lokalowymi Gminy Pyskowice;
- nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu gospodarki lokalami użytkowymi;
- prowadzenie spraw dot. remontów lokali i budynków komunalnych gminy;
- realizacja zadań związanych z obsługą budynków będących wyłączną własnością Gminy Pyskowice;
- nadzorowanie i współdziałanie w zakresie naliczania i egzekwowania w oparciu o ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych rekompensaty za koszty odzyskiwania nieterminowo regulowanych należności;

32 332 60 11

e-mail:

a.grzesica@pyskowice.pl

pok. 105 (parter)

 

-  prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki mieszkaniowej Gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;
- współdziałanie ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w sprawach dotyczących gospodarowania zasobami mieszkaniowymi Gminy;
- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Gminnego objętego zakresem działania Wydziału;
- opiniowanie wniosków o przydział lokali mieszkalnych z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego;
- przeprowadzanie kontroli wykorzystania lokali mieszkalnych we współpracy z administracjami domów;
- analizowanie potrzeb mieszkaniowych osób ujętych na liście mieszkaniowej i możliwości ich zaspokajania przy optymalnym wykorzystaniu lokali mieszkalnych będących aktualnie w dyspozycji Gminy;

32 332 61 01

e-mail:

dodatkim@pyskowice.pl

e.piechowicz@pyskowice.pl

pok. 105B (parter)

 

- prowadzenie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych;
- prowadzenie spraw dot. wywiadów środowiskowych w sprawach dodatków mieszkaniowych;
- prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami publicznymi z zakresu działania Referatu;
- prowadzenie spraw dot. wspólnot mieszkaniowych;
- prowadzenie spraw kaucji mieszkaniowych;
korygowanie deklaracji podatku od nieruchomości osób prawnych dot. budynków komunalnych i budynków wspólnot mieszkaniowych;
- prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania lokalami użytkowymi;

e-mail:

g.kolodziej@pyskowice.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pok. 105A (parter)

 

 

 

 

e-mail: b.orda@pyskowice.pl

 

- prowadzenie czynności windykacyjnych związanych z egzekucją należności pieniężnych (czynsz najmu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu) oraz wydaniem lokali, od etapu skierowania sprawy na drogę sądową;
- rozpatrywanie wniosków dotyczących sposobu wnoszenia czynszu i opłat, zmiany terminu płatności, sposobu spłaty zadłużenia, udzielania bonifikat w opłatach czy umorzeń zaległości;
- prowadzenie czynności eksmisyjnych wobec byłych najemców;
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pyskowice, w formie świadczenia zastępczego;

 

- prowadzenie czynności windykacyjnych związanych z egzekucją należności pieniężnych (czynsz najmu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu) od etapu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
- rozpatrywanie wniosków dotyczących odroczenia terminu spłaty zadłużenia, rozłożenia zaległości w opłatach za zajmowane lokale gminne na raty – dotyczy lokali, których zadłużenie objęte jest przynajmniej jednym sądowym nakazem zapłaty lub innym tytułem wykonawczym;
- rozpatrywanie wniosków o obniżenie wysokości czynszu, o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokali gminnych;
- prowadzenie spraw o nabycie spadku przez Gminę, w przypadku zgonu dłużnika zajmującego lokal gminny;
- prowadzenie spraw o umorzenie zadłużenia w przypadku zgonu dłużnika, który nie pozostawił spadkobierców;
- prowadzenie czynności eksmisyjnych wobec byłych najemców;
- prowadzenie rejestrów dotyczących prowadzonych spraw;

 

32 332 61 00

e-mail:

j.prokop@pyskowice.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j.lis@pyskowice.pl

pok. 105B (parter)

 

 

- prowadzenie kartotek czynszowych;
aktualizacja kartotek lokali mieszkalnych i użytkowych polegająca na wprowadzaniu danych dot. wodomierzy;
- sporządzanie wezwań do zapłaty dla osób uchylających się od wnoszenia opłat;
okresowe rozliczanie zaliczek za dostawę ciepła;
- sporządzanie i wysyłanie wezwań do regulowania odszkodowań z tytułu zajmowania lokali bez tytułu prawnego;
- stały monitoring celem unikania przedawnienia należności;
- naliczanie i egzekwowanie w oparciu o ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych rekompensaty za koszty odzyskiwania nieterminowo regulowanych należności;
- prowadzenie polityki czynszowej Gminy w zakresie lokali mieszkalnych i użytkowych;

 

- prowadzenie rozliczeń opłat z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych,
księgowanie wpłat z wyciągów bankowych;
- przygotowywanie danych celem skierowania spraw dłużników na drogę sądową;
- prowadzenie czynności windykacyjnych związanych z egzekucją należności pieniężnych za zajmowanie lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy;
- sporządzenie rocznych sprawozdań do GUS;
- naliczanie i egzekwowanie w oparciu o ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych rekompensaty za koszty odzyskiwania nieterminowo regulowanych należności;

REFERAT KOMUNALNY I OCHRONY ŚRODOWISKA

32 332 60 13

e-mail:

j.pasak@pyskowice.pl

pok. 310 (II piętro)

 

- prowadzenie spraw związanych z likwidacją składowiska odpadów komunalnych przy ul. Wrzosowej i funkcjonowaniem „Zaolszany" spółki z o.o., w zakresie działania Gminy Pyskowice;
- prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad realizacją zadań w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących od mieszkańców posesji zamieszkałych na terenie Gminy Pyskowice, powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
- prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi oraz gospodarki odpadami pochodzących ze statutowej działalności Gminy;
- prowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- prowadzenie spraw dotyczących likwidacja nielegalnych wysypisk na terenie Gminy;
- prowadzenie spraw związanych ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie;
- udzielanie zezwoleń, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;

32 332 60 14

e-mail:

p.lizak@pyskowice.pl

pok. 310 (II piętro)

 

- prowadzenie postępowań administracyjnych o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów oraz w sprawach związanych z usunięciem drzew lub krzewów bez zezwolenia;
- prowadzenie zadań związanych z bieżącą konserwacją, zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zieleni w mieście, parków, skwerów, klombów oraz pasów drogowych;
- prowadzenie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem rowów komunalnych;
organizowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska;
- gospodarowanie, koordynacja i bieżąca kontrola nad realizacją planu przychodów i wydatków środków finansowych zgromadzonych w budżecie miasta z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego i naliczanych kar z tego tytułu;
- prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska Gminy Pyskowice w szczególności w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody;
32 332 60 16

e-mail:

d.pitera@pyskowice.pl

pok. 312 (II piętro)

 

- przygotowywanie upomnień i tytułów wykonawczych oraz poszukiwanie majątku dłużników w stosunku do osób posiadających zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zawarcia stosownego porozumienia z Urzędem Skarbowym;
- prowadzanie spraw związanych z umarzaniem zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- prowadzenie pozostałych egzekucji na podstawie decyzji administracyjnych z zakresu działania Wydziału GK;
- przygotowywanie zbiorczych sprawozdań związanych z gospodarowaniem środkami publicznymi z zakresu działania Wydziału;
32 332 60 16

e-mail:

a.pazdziorek@pyskowice.pl

pok. 313 (II piętro)

 

- koordynowanie działań dotyczących zaopatrzenia Gminy w energię cieplną, energię elektryczną i paliwa gazowe, wdrażanie rozwiązań oszczędnościowych;
- planowanie i zarządzanie gospodarką energetyczną w zakresie obowiązków nałożonych na gminy przez właściwe ustawy;
- stworzenie systemu zarządzania energią w gminnych obiektach użyteczności publicznej;
stały monitoring systemu oświetlenia ulicznego w celu poprawy efektywności i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej;
- kształtowanie spójnej polityki energetycznej w gminie, zmierzającej do obniżenia zużycia energii oraz zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego;
- rozpowszechnianie działań mających na celu wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii jako nowych rozwiązań w dziedzinie energetyki;
- prowadzenie spraw związanych z dostawą energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów gminnych;
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego;
nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją urządzeń ciepłowniczych;
- koordynacja i nadzór nad realizacją „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pyskowice;
- koordynacja i nadzór nad realizacją „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pyskowice";
- propagowanie nowych rozwiązań w dziedzinie energetyki;
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na realizację działań proekologicznych związanych w zaopatrywaniem Gminy w energię cieplną, energię elektryczną i paliwa, zgodnie z polityką Gminy w tym zakresie;

 

32 332 60 13

e-mail: i.pazdej@pyskowice.pl

 

pok. 310 (II pięktro)

 

- prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
- prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
kontrola placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych;
- prowadzenie spraw dotyczących licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami;
- prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem szaletów miejskich;
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk i placów targowych;
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego;

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę