Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, OCHRONY INFORMACJI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, OCHRONY INFORMACJI

I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

32 332 60 25

605-052-366

e-mail:

h.molenda@pyskowice.pl

pok. 114 (parter)

 

Naczelnik Wydziału - kierowanie pracą Wydziału; Kierownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

32 332 60 21

e-mail:

d.bunda@pyskowice.pl

pok. 207 (I piętro)

- koordynacja i realizacja zadań z zakresu spraw obrony cywilnej, koordynacja i realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, zadania z zakresu powierzonych obowiązków Kierownika Kancelarii Niejawnej, realizacja zadań wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej, realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego; prowadzenie spraw dot. oświadczeń majątkowych

 

32 332 60 21

e-mail:

a.delanowska@pyskowice.pl

pok. 207 (I piętro)

- sprawy obywatelskie w zakresie udostępniania danych osobowych, realizacja zadań w zakresie służby wojskowej, realizacja części zadań w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, wykonywanie zadań Zastępcy Pełnomocnika Ochrony
 

32 332 60 23

e-mail:

e.maj@pyskowice.pl

pok. 112 (parter)

 

- sprawy dowodów osobistych: przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych, przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego i wydawanie zaświadczeń z tego tytułu, prowadzenie rejestru wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

 

32 332 60 22

e-mail:

e.zebrowska@pyskowice.pl

pok. 111 (parter)

 

- sprawy z ewidencji ludności: przyjmowanie zgłoszeń: zameldowania na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu, zameldowania na pobyt stały, zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu, wymeldowania z pobytu stałego/czasowego trwającego ponad 3 miesiące, wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy i powrotu, zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy/ wymeldowania (dotyczy cudzoziemca nie będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz niebędący członkiem rodziny takiego cudzoziemca; prowadzenie rejestru ewidencji ludności; prowadzenie rejestru wyborców; wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności; prowadzenie spraw o wymeldowanie/zameldowanie decyzją administracyjną.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę