Uwaga rodzice! Rusza rekrutacja do przedszkoli

2022-02-04

9 lutego rozpoczęła się rekrutacja na wolne miejsca w miejskich przedszkolach. Rodzice mają czas na złożenie zgłoszenia do 25 lutego. Nabór uzupełniający odbędzie się w pierwszych dniach czerwca.

Grupa dzieci siedzi dwoma rzędami naprzeciw siebie, między nimi rząd kubków z kredkami, przed nimi kartki. Wszystkie rysują

W roku szkolnym 2022/2023 wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci urodzone w latach 2016-2019. Zasady rekrutacji do placówek publicznych określa ustawa Prawo oświatowe. Zgodnie z nimi do przedszkoli miejskich przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc, na I etapie naboru brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci w rodzinie), niepełnosprawność kandydata, jego rodzica lub rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie lub w sytuacji, gdy dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący -w tym przypadku – gminę Pyskowice. Kryteria te ustaliła rada miejska w swojej uchwale z nr XXXI/229/2017 z 16 lutego 2017 r.

Wniosek o przyjęcie składa się do dyrektora wybranego przedszkola, a wzory są dostępne w placówkach i na ich stronach internetowych. Zgłoszenie może być złożone do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli, a w we wniosku należy wskazać kolejność wybranych przedszkoli.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i bez miejsca zostaną podane do publicznej wiadomości 30 marca. Nabór uzupełniający zaplanowano w dniach 1-3 czerwca. Ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną ogłoszone 30 czerwca.

Pełna informacja na temat kryteriów i harmonogramu naboru dostępna jest na stronie www.pyskowice.pl zakładka Dla mieszkańców/Edukacja/Aktualności.