Uwaga! Zbliżają się konsultacje społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej

W okresie 6 października 12 listopada zaplanowano konsultacje w sprawie projektu tzw. uchwały reklamowej. Celem dokumentu jest uporządkowanie przestrzeni miejskiej. Ma ustalić zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, a także ich gabaryty, standardy jakości, rodzaje materiałów wykonawczych.

Uchwała krajobrazowa standaryzuje wygląd, rozmiary, sposób montażu oraz ilość reklam umieszczanych w przestrzeni miejskiej. Regulacje te nie będą jednakowe dla terenu całego miasta, ale zależne od strefy, na które w myśl uchwały zostanie podzielony obszar Pyskowic.

Przepisy dotyczyć będą również obiektów funkcjonujących przed wejściem w życie nowych rozwiązań, dlatego uchwała wprowadza okres przejściowy, pozwalający je dostosować do aktualnych wymagań.

Konsultacje społeczne, połączone z wyłożeniem projektu uchwały, rozpoczęły się 6 października i zakończą  12 listopada. W wersji papierowej druk można otrzymać w budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego dostępność obiektu jest jednak ograniczona. Dlatego, w przypadku chęci zapoznania się z projektem uchwały na miejscu, prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu pod numerami 32 332 60 58 lub 32 332 60 49. Dzwoniąc na nie otrzymamy też wszelkie informacje na temat projektu.

Jednocześnie rekomendujemy korzystanie z wersji online, która jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej pod linikiem https://bip.pyskowice.pl/bipkod/20294068.

Nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się dyskusja publiczna, w dniu 21 października br. o godz. 15.00 oraz 28 października br. o godz. 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3.

Każdy zainteresowany ma prawo złożenia uwag do projektu uchwały. Można je składać do Burmistrza Miasta Pyskowice z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu, w terminie do 12.11.2021 r. włącznie.

Uwagi mogą być wnoszone:

  1. na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice,
  3. ustnie do protokołu podczas dyskusji publicznej,
  4. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl.

Więcej informacji w zakładce pod linkiem https://www.pyskowice.pl/planowanie-przestrzenne/