UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW

2012-03-06

Informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że Rada Miejska w Pyskowicach na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070 z poźn. zm.) zobowiązana jest do przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach w liczbie 2 osób. Szczegóły i dokumenty do pobrania.

Informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że Rada Miejska w Pyskowicach na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070 z poźn. zm.) zobowiązana jest do przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach w liczbie 2 osób.

 

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru

3. ukończył 30 lat

4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku

5. nie przekroczył 70 lat

6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika

7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

ŁAWNIKIEM NIE MOGĄ BYĆ:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2.osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3.funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6. duchowni,

7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8. funkcjonariusze Służby Więziennej,

9. radni gminy, powiatu i województwa

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 2 kwietnia 2012 r.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.

 

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego;

2) Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) Zaświadczenie lekarskie, o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wszystkie wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis zaświadczenia potwierdzającego wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, oraz opłaty za badanie lekarskie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot którego odpis lub zaświadczenie dotyczy.

 

Karta zgłoszenia, druki oświadczeń kandydata na ławnika dostępne są na stronie internetowej www.pyskowice.pl (do pobrania) oraz w Biurze Rady Miejskiej pokój 220 (I piętro)

 

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Rady Miejskiej w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3 - budynek Urzędu Miejskiego pok. 220 (I piętro) tel. 32 332-60-60

 

Poniedziałek 7.30-15.30

Wtorek 7.30-15.30

Środa 7.30-15.30

Czwartek 7.30-17.30

Piątek 7.30-13.30