RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 R.


RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 R.


Raport o stanie gminy będzie rozpatrywany przez Radę podczas sesji zaplanowanej na 27 czerwca 2019 r.

 

„Raport o stanie Gminy", został przygotowany zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506).

 

Zgodnie z zapisami ww. Ustawy w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa ust.6 Ustawy, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.


Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany "Raport o stanie Gminy".

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.