WRZEŚNIOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2015-09-21

W czwartek 24 września br. o godzinie 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z  XII sesji Rady Miejskiej.

 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V. Informacja o funkcjonowaniu Szpitala w Pyskowicach.

 

VI. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

 

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice;

2) zmiany uchwały nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice na rok 2015";

3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;

4) przejęcia w sezonie 2015/2016 od Powiatu Gliwickiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pyskowice.

 

IX.  Stanowisko Rady Miejskiej dot. zarzutu naruszenia przez radną art. 24f ust.1 ustawy o samorządzie gminnym – podjęcie uchwały.

 

X. Stanowisko Rady Miejskiej dot. zarzutu naruszenia przez radnego art. 24f ust.1 ustawy o samorządzie gminnym – podjęcie uchwały.       

 

XI. Sprawy organizacyjne.       

 

XII. Zamknięcie sesji.