WRZEŚNIOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2018-09-20

W czwartek 27 wrzesnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z
    wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie
    Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
7. Inwestycje na terenie gminy Pyskowice w latach 2014 – 2018.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
    zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice (druk nr 427).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    fragmentu gminy Pyskowice dla terenów pokolejowych przy ul. Wolności (druk nr 425).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/356/2018 z dnia 26
     marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
     bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice" (druk nr 428).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w
     Pyskowicach z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu
     w Pyskowicach (druk nr 419).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/297/2017 Rady Miejskiej w
     Pyskowicach z dnia 26 października 2017 r. sprawie wykazu jednostek utworzonych (prowadzonych)
     przez gminę Pyskowice (druk nr 422).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Pyskowice przyjętego uchwałą nr
     VII/81/03 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 19 marca 2003 r. (druk nr 424).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. (druk nr 423).
15. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta dot. analizy oświadczeń
     majątkowych.
16. Sprawy organizacyjne.
17. Zamknięcie sesji.