WSPIERANIE LOKALNEGO RYNKU PRACY

2009-12-22

Od kilku miesięcy zauważa się, że kondycja lokalnego rynku pracy w sąsiedztwie naszego miasta zaczęła słabnąć. Spowodowane jest to z jednej strony odnotowanym zwiększeniem zwolnień pracowników przez zakłady pracy, z drugiej strony brakiem ofert nowych miejsc pracy. Powstająca w ten sposób niekorzystna przestrzeń na rynku pracy zaczyna się rozszerzać. Zjawisku rozszerzania się tej przestrzeni towarzyszy proces zwiększania się liczby osób bezrobotnych oraz - coraz częściej - osób pozostających bez prawa do zasiłku.

Jedną z możliwości dla osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą jest podjęcie próby założenia własnej działalności. Do rozpoczęcia takiej działalności konieczny jest pomysł na „swój biznes" oraz niezbędna wiedza, zależna od charakteru działalności (np. działalność produkcyjna lub usługowa).

Osoby mające przemyślany pomysł na swoją działalność powinny zostać wyposażone w niezbędną wiedzę z zakresu m.in. obowiązujących zasad prawnych, funkcjonowania mechanizmów rynkowych, rozliczeń finansowych, zarządzania firmą itp.

Na szczęście funkcjonują na rynku różne instytucje wsparcia, które realizują projekty związane z prowadzeniem szkoleń dedykowanym osobom chcącym rozpocząć własną działalność. W poniższej tabeli przedstawione zostały kryteria uczestnictwa w projektach szkoleniowych oraz dane teleadresowe instytucji wsparcia funkcjonujących na terenie województwa śląskiego.

 

Tytuł projektu

Dane teleadresowe
Opis projektu
Liczba uczestn.
Liczba dotacji
Obszar realiz.
Termin
Szefowa własnej firmy – czemu nie?. Wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe dla kobiet zakładających własną firmę
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.,
Ul. W. Pola 16
44-100 Gliwice
Tel. 32 339-31-10,
arlinfo@arl.pl

Celem projektu jest wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe dla kobiet, które chcą założyć własną firmę i nie posiadały zarejestrowanej działalności w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu
42
30
Gliwice i powiat gliwicki
luty-marzec 2010
Biznesklasa
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Powstańców 17,
Katowice
Tel. 32 728-59-68,
32 728-59-51
www.garr.pl
Projekt skierowany jest do osób pracujących, jak i bezrobotnych, które zamierzają otworzyć własną działalność gosp. Brak ograniczeń co do rodzaju działalności. Warunkiem przystąpienia do projektu jest przemyślany pomysł na własny biznes. Obowiązkowy wkład do dotacji inwestycyjnej na poziomie min. 15%.
40
30
Woj. śląskie
I nabór: styczeń-luty 2010;
II nabór: sierpień-wrzesień 2010
Śląskie Manufaktury Przemysłów Kultury
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów
(bud. B, pok. 110)
Tel. 32 247-25-56 wew. 53
Projekt skierowany jest do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności w sektorze przemysłów kultury na terenie woj. śląskiego (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestr. działalność w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu). W projekcie weźmie udział 60 osób, w tym:
- ok. 60% będą stanowić kobiety (w tym powracające na rynek pracy po urodzeniu i/lub wychowaniu dziecka),
- ok. 25% będą stanowić osoby do 25 roku życia.
60
20
Woj. śląskie
I kwartał 2010
Staruj z nami -bis
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”
Sp. z o.o.
Ul. Wolności 6
41-700 Ruda Śląska
Tel. 032 248-77-86,
32 234-69-30
Aleksandra Kuszka
akuszka@rarinwestor.pl
Grupą docelową projektu są osoby zamieszkujące i/lub pracujące na terenie woj. śląskiego, które nie prowadziły działalności gosp. do roku przed przystąpieniem do projektu. Ponadto zakłada się, iż:
-nie mniej niż 65% uczestników projektu stanowić będą kobiety,
- co najmniej 50% uczestników rekrutowanych będzie z grup: osoby w wieku do 25 lat, osoby zam. w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich lub miastach do 25 tyś. mieszkańców, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku +45, niepełnosprawni. Projekt zakłada również promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
80
40
Woj. śląskie
I kwartał 2010
Spółdzielnie socjalne nowej generacji
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej,
Aleja Harcerska 3C,
41-500 Chorzów,
Tel. 32 273-26-62
Celem projektu jest aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie tworzenia nowych spółdzielni socjalnych przez NGO i JST. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem w procesie tworzenia i rozpoczęcia pracy w spółdzielni socjalnej: od fazy poszukiwania pomysłu na działalność nowego podmiotu do rozpoczęcia działalności gosp. oraz wsparcia pomostowego a także o charakterze doradczym dla spółdzielni w pierwszym okresie działania.
60
60
Woj. śląskie
1.11.2009-30.06.2010

 

Zachęcam gorąco osoby zainteresowane do skorzystania z przedstawionej oferty. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, szczegóły dotyczące naboru oraz sposobu przeprowadzenia szkoleń udostępnione będą w okresie trwającego naboru uczestników pod wskazanymi danymi teleadresowymi.
Instytucją znajdującą się w bliskim sąsiedztwie z naszą gminą i zajmującą się udostępnianiem bieżących informacji osobom w zakresie szerokiej pomocy na rynku pracy oraz umożliwiającą skorzystanie z bezpłatnego dostępu do internetu jest Gminne Centrum Informacji mieszczące się w Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 36, (tel.32 230-48-79, www.sfwp.gliwice.pl).
Na pytania ogólne dotyczące udziału w szkoleniach oraz pomocy w zakresie formułowania pomysłu na „swój biznes" informacji udziela Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Paszkowski (autor niniejszego tekstu) -  kontakt email: wpaszkowski@polsl.pl