WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2012-2015

2011-06-09

Burmistrz Miasta Pyskowice informuje, że w dniu 31 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2007 r. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U z 2001r., Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Pyskowicach do końca października bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2012 - 2015r.

Do Sądu Okręgowego w Gliwicach 6 ławników, w tym:
- 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
Do Sądu Rejonowego w Gliwicach 6 ławników, w tym:
- 3 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zgodnie obowiązującymi przepisami


ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru
3. ukończył 30 lat
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku
5. nie przekroczył 70 lat
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, powiatu i województwa.


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2011r. Kandydaci na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy winni wykazywać szczególną znajomość spraw pracowniczych. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOSTĘPNA JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO www.pyskowice.pl, www.bip.pyskowice.pl , W BIURZE RADY MIEJSKIEJ ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI www.ms.gov.pl

 

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) Zaświadczenie lekarskie, o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Wszystkie wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego odpis lub zaświadczenie dotyczy.

 

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
Biuro Rady Miejskiej w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3 - budynek Urzędu Miejskiego pok. 220 (I piętro) tel. 32 332-60-60

Poniedziałek, Wtorek, Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 17.30
Piątek 7.30 - 13.30

 

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu tj. 30 czerwca, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


Do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających

Wzory oświadczeń