„WYKWALIFIKOWANI – KONKURENCYJNI” – BEZPŁATNE SZKOLENIA

2013-03-12

Zapraszamy osoby powyżej 50. roku życia, osoby pracujące z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do korzystania z oferty bezpłatnych szkoleń: 1. Monter/ka instalacji budowlanych, w tym energooszczędnych (56h); 2. Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków (64h); 3. Kosztorysant/ka budowlany (80h). Projekt swoim zasięgiem obejmuje całe województwo śląskie.

Projekt "Wykwalifikowani – konkurencyjni " to szansa – być może niepowtarzalna - na bezpłatne zdobycie atrakcyjnych kwalifikacji, które są cenione na rynku pracy. Dodatkowo doradcy zawodowi wyznaczą każdemu uczestnikowi i każdej uczestniczce projektu indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego, jaka zarysuje się przed nimi po ukończeniu następujących kursów:

 

Monter/ka instalacji budowlanych, w tym energooszczędnych (56h)

PROGRAM: metody i sposoby instalacji energooszczędnych i termomodernizacyjnych budynków, nowoczesna technologia robót ogólnobudowlanych i technologicznych w wykonywaniu/naprawianiu izolacji (wodochronnej, termicznej i akustycznej), izolacja obiektów i urządzeń przemysłowych, montaż i eksploatacja instalacji elektrycznej, cieplnej i gazowej. Szkolenie kończy się 3 egzaminami zewnętrznymi, których pozytywne wyniki zapewniają uzyskanie 3 świadectw w zakresie uprawnień zawodowych eksploatacyjnych G1, G2, G3, ważnych przez 5 lat.

 

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków (64h)

PROGRAM: podstawy prawne, ocena stanu ochrony cieplnej budynku, OŹE, metodyka obliczeń, wykonywanie szkoleniowych świadectw energetycznych, praktyczne wykorzystanie kamery termowizyjnej; dane obiektu, wybór rozwiązań obliczeniowych, definiowanie przegród, pomieszczeń, działania profesjonalnego programu komputerowego ArCADia Termo Pro, służącego do łatwego i wygodnego sporządzania świadectw energetycznych. Szkolenie zakończy się egzaminem i w przypadku pozytywnego wyniku otrzymaniem zaświadczeń potwierdzających zdobyte kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 03.02.2006 r. W ramach projektu pokrywane są również koszty egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

 

Kosztorysant/ka budowlany (80h)

PROGRAM: obsługa programu komputerowego NormaPro, zdobycie wiedzy dotyczącej kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych od podstaw, przygotowanie i wykonanie kosztorysu (zajęcia teoretyczne i praktyczne). Szkolenie zakończy się egzaminem, w przypadku pozytywnego wyniku otrzymaniem zaświadczeń nadających uprawnienia do zawodu Kosztorysanta, zgodnych z Rozporządzeniem z dn. 16.12.2004 r. (Dz.U.265 poz. 2644).

 

DLA KOGO:

Projekt obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych w dowolnej formie (poza osobami fizycznymi prowadzącymi działalnością gospodarczą) w małych i średnich przedsiębiorstwach (do 250 pracowników) z obszaru województwa śląskiego, którzy ukończyli 50 rok życia.

 

CO DODATKOWO:

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie otrzymają:

  1. materiały dydaktyczne i szkoleniowe,
  2. certyfikaty uprawniające do wykonywania nowego zawodu,
  3. wyżywienie (poczęstunek i ciepły posiłek),
  4. zwrot kosztów dojazdu.

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku popołudniami, poza godzinami pracy lub w weekendy (max.8h).

 

O PROJEKCIE:

Projekt "Wykwalifikowani – konkurencyjni " jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o.  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

INFORMACJE O NABORZE:

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 519-323-388/ 519-323-399/
728-449-199 oraz w biurze projektu: Katowice ul. Moniuszki 7, V piętro. Strona internetowa projektu www.konkurencyjni.consultor.pl.